Coaching

Bij coaching gaat het vooral om het optimaliseren van de relatie tussen de persoon en de werkomgeving. Coaching kan geïndiceerd zijn wanneer mensen problemen ervaren in de werksituatie of er een duidelijke vraag is naar ontwikkeling van persoonlijke eigenschappen die nodig zijn om de huidige of toekomstige functie beter of naar behoren te kunnen uitvoeren. Coaching kan plaats vinden op eigen initiatief, of na overleg met werkgever of bedrijfsarts. Coaching kan tevens volgen op een klinisch-psychologisch traject.

Na een oriëntatiefase (eventueel in overleg met werkgever) wordt zo concreet mogelijk de doelstelling geformuleerd. Daarna wordt een plan van aanpak besproken waarin aangegeven wordt welke interventies ingezet kunnen worden. Indien er overeenstemming is, zal gestart worden met de uitvoering van het plan van aanpak. Tussentijds zal regelmatig geevalueerd worden of de focus van coaching nog de juiste is. Maatwerk is daarbij van belang.

Mogelijke hulpvragen kunnen liggen op het gebied van:
  • Interactie vraagstukken
  • Management coaching
  • Coaching bij veranderingsprocessen
  • Effectiever leren werken
  • Grenzen aangeven/ Assertiviteitsproblemen
  • Conflicthantering